geodetske storitve izmere
GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.

Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica

Ureditev meje

Pred izvedbo mejne obravnave bomo za vse poskrbeli mi, saj bomo pri geodetski upravi pridobili vse zemljiško-katastrske podatke ... več...

Izravnava meje

Izravnava meje oziroma dela meje je postopek, ki se izvede, kadar se lastnika sosednjih parcel sporazumno dogovorita o izravnavi ... več...

Parcelacija

Zahtevek za parcelacijo lahko poda lastnik parcele ali druga oseba, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo zemljišč, gozdov, ... več...

Geodetski načrt

V geodetski načrt so vključeni različni podatki (o reliefu, objektih, rastlinstvu …), ki jih v dogovoru z naročnikom ustrezno prilagodimo ... več...

Določitev zemljišča pod stavbo

Pomagali vam bomo pri celotnem postopku vpisa, saj je potrebno priložiti ustrezen elaborat za vpis zemljišča pod stavbo ... več...

Vpis v kataster stavb

Kataster stavb je evidenca, ki vključuje podatke o stavbah in delih stavb. Kot stavba je opredeljen vsak objekt v katerega lahko ... več...

geodetski biro

Zakoličbe objektov

Pri vsaki zakoličbi poskrbimo, da je celoten postopek narejen v skladu z zakonom in vam prihranimo marsikatero skrb...
več...

GEODETSKE IZMERE
Marta Lampret s.p.
Sokolska ulica 3
1295 Ivančna Gorica